Zamknij
okno

Czy utracone pieniądze z polisolokaty można odzyskać?

07.10.2020r.
Porady

W ostatnich kilku latach w ofercie większości banków pojawiły się produkty finansowe zwane popularnie polisolokatami. Są to indywidualne lub grupowe ubezpieczenia na życie, w których składki (jednorazowe lub regularne) inwestowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, będące funduszami inwestycyjnymi. Mechanizm działania tych produktów finansowym nierzadko jest bardzo skomplikowany a wartość przysługującego ubezpieczonemu w związku z zakończeniem okresu trwania umowy ubezpieczenia świadczenia obliczana jest na podstawie złożonych wzorów matematycznych.

Istotną kwestią są różnego rodzaju dodatkowe opłaty pobierane regularnie przez towarzystwa ubezpieczeń bezpośrednio ze środków zainwestowanych przez ubezpieczonego. Częstą praktyką jest również stosowanie w umowach tzw. opłat likwidacyjnych, które stosowane są w sytuacji przedterminowego zakończenia obowiązywania umowy ubezpieczenia na wniosek osoby ubezpieczonej lub na skutek zaprzestania opłacania przez nią składek. Opłaty te uzależnione są od czasu, który upłynął od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Poszczególnym miesiącom odpowiadają odpowiednie wartości procentowe środków znajdujących się na rachunku ubezpieczonego w momencie zakończenia obowiązywania umowy. Generalnie zasadę tę można sprowadzić do stwierdzenia, że im wcześniej Klient zrezygnuje z ubezpieczenia tym większy procent zainwestowanych środków utraci. Tego typu działania zostały uznane za nieuczciwą praktykę rynkową w wielu decyzjach wydawanych w stosunku do towarzystw ubezpieczeń przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku pobrania przez Towarzystwo Ubezpieczeń wysokich opłat z tytułu przedterminowego zakończenia umowy ubezpieczenia istnieje więc możliwość domagania się ich zwrotu. W niektórych, szczególnie uzasadnionych przypadkach sądy dopuszczają również możliwość zwrotu na rzecz ubezpieczonych całości utraconych przez nich środków finansowych na skutek poniesienia nie tylko opłat likwidacyjnych, ale również strat wywołanych przez spadki wartości aktywów funduszów inwestycyjnych, w które inwestowane są składki opłacane przez ubezpieczonych.