Sprawy międzynarodowe:

Kancelaria pomaga Klientom w prowadzeniu spraw sądowych również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie wielu krajów Europy, związanych w szczególności :

  • ze szkodami na osobie wywołanych wypadkami samochodowymi, wypadkami przy pracy, ale także błędami medycznymi,
  • z zakresu prawa rodzinnego, kiedy jedno z małżonków lub rodziców nie posiada obywatelstwa polskiego lub ma stałe miejsce zamieszkania poza Polską,
  • transgraniczne sprawy gospodarcze z tytułu umów zawartych z kontrahentami mającymi siedzibę poza Polską, z tytułu umów wykonywanych za granicą, w tym także związanych z brakiem zapłaty pełnej należności przez stronę umowy.