Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Radosław Śliżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Śliżewski, ul. Fryderyka Chopina 17/2, 20-023 Lublin, dalej Usługodawca. Usługodawca dostarcza i zarządza usługami dostępnymi w ramach serwisu.Informacje o zasadach przetwarzania danych przekazywane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej: „RODO”:

Użytkownicy Serwisu
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Usługodawcą jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika.
 • W ramach serwisu są zbierane dane automatyczne, np. informacje o lokalizacji, o odsłonach oraz czasie spędzonym na poszczególnych stronach. Informacje gromadzone automatycznie są zbierane za pośrednictwem plików cookies. Są to dane statystyczne, które nie pozwalają na identyfikację użytkowników.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do cofnięcia zgody
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,

  na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie strony internetowej.
 • Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się z nim w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w związku z kontaktem z Usługodawcą.
Klienci kancelarii
 • Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  • art. 6 ust. 1 pkt a RODO dane niezbędne do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w par. 5 umowy zlecenia,
  • art. 6 ust.1 pkt b RODO dane niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest klient lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust.1 pkt c RODO dane niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 9 ust.2 pkt f RODO dane niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia, lub ochrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

   

 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Administrator danych powierzył dane w związku z prawidłową realizacją umowy zlecenia podmiotom zapewniającym obsługę techniczną poczty e-mail, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, a także do biura rachunkowego, a w przypadku konieczności wydania opinii lekarskiej do lekarza uprawnionego do wydania stosowanej opinii. w związku z obsługą spraw administrator powierzył dane właścicielowi Serwisu: Sprawy Sp. z o. o. (ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice), a także podmiotom zapewniającym poprawne działanie serwisu sprawy24.pl, którym podpowierzono dane w tym celu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientowi przysługują następujące prawa:
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do cofnięcia zgody
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,

  na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

 • Każdemu klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez administratora do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi prawnej.
Zmiany polityki prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji polityki prywatności.