Rozwód

Rozwody to jedne z najtrudniejszych, a zarazem najczęściej występujących spraw z zakresu prawa rodzinnego. Oferowany przez Nas profesjonalizm i rzetelność pomogły przejść wielu małżonkom przez ten trudny czas. Wiemy, że jest to ciężkie doświadczenie życiowe zarówno dla samych małżonków, jak i pozostałych członków rodziny, dlatego do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, poświęcając dużo czasu na dobór odpowiedniej strategii procesowej dopasowanej do potrzeb naszego Klienta. Każda sprawa rozwodowa jest ważna i każda wymaga dużego zaangażowania. Nasza kancelaria reprezentuje klientów podczas rozwodu, przygotowuje niezbędne dokumenty oraz zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi.

Powszechnie uważa się, że rozwód to orzeczenie sądu wydane w formie wyroku, orzekające rozwiązanie małżeństwa cywilnego. Przesłanką orzeczenia jest stwierdzenie przez sąd, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu jest możliwe po spełnieniu kilku warunków.

Rozwód jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia w sferze fizycznej, duchowej i gospodarczej. Rozkład zupełny oznacza, że w/w czynniki zanikły, a trwały, iż nie ma możliwości ich odbudowania. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Postępowanie rozwodowe należy do jednych z najbardziej skomplikowanych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Należy pamiętać o prawidłowej formie pozwu, a także o jego odpowiednim opłaceniu. Wybór profesjonalnego pełnomocnika daje przede wszystkim gwarancję sporządzenia merytorycznego i zgodnego z wymogami formalnymi pozwu.

Rozwód z orzeczeniem i bez orzekania o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub w sytuacji, gdy winne są obie strony. Podstawą przyjęcia winy rozkładu pożycia jednego z małżonków jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, nie jest jednak istotne w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Chodzi w tym przypadku o ustalenie, że zachowanie jednego z małżonków przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie należy wykazać winę za spowodowanie i utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc ustalenie zachowań, które doprowadziły do powstania i rozkładu pożycia. W tym niezbędna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika, którego wiedza i doświadczenie zapewni zakończenie sprawy sukcesem. Wina wpływa również na zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami.

Jeżeli natomiast małżonkom zależy na sprawnym orzeczeniu rozwodu i mają ustalone wszelkie okoliczności rozstania, mogą oni zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie. Sąd zaniecha wówczas orzekania, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W takim przypadku następują skutki takie same, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na takie rozwiązanie wyrażają oboje małżonkowie. W razie sprzeciwu któregokolwiek z małżonków, sąd ma obowiązek ustalić kto faktycznie ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie orzeczenie może zapaść już na pierwszej rozprawie.

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek zdecydować o kilku innych jeszcze kwestiach oprócz samego rozwiązania małżeństwa i tego, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi

Kwestia orzekania o władzy rodzicielskiej jest jednym z najistotniejszych elementów rozstrzyganych w sprawach o rozwód. Dziecko powinno jak najmniej odczuć skutki rozstania rodziców, ponieważ bez względu na rozstanie rodziców posiada ono pełne prawo do bycia wychowanym przez oboje z nich. W wyroku rozwodowym nie można pominąć tej kwestii, nawet jeżeli rodzice o to wnoszą. W przypadku braku porozumienia rodziców, sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców i ograniczyć ją drugiemu z nich. Należy jednak pamiętać, że nadal konieczne jest rozstrzygnięcie najistotniejszych kwestii związanych z wychowaniem dziecka. Samo orzeczenie o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie rozwiązuje istotnych problemów związanych z wychowaniem dzieci. Sąd w takim przypadku może uwzględnić pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli oczywiście jest ono zgodne z dobrem dziecka. Należy również pamiętać, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Jeżeli pomiędzy rodzicami brak jest porozumienia co do wychowania dziecka, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd w wyroku rozwodowym może także powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, jeżeli jego dobro za tym przemawia. Sąd w wyroku rozwodowym nie ma natomiast obowiązku orzekania o kontaktach rodzica z dzieckiem w przypadku złożenia przez strony takiego wniosku.

Alimenty na rzecz małoletnich dzieci

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, świadczonych przez rodzica, któremu nie powierzono pieczy nad dzieckiem. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy małżonek, przy którym dziecko ma pozostać nie chce alimentów od drugiego z rodziców, sąd i tak musi te alimenty zasądzić. Z praktyki sądowej wynika również, że sąd „rozwodowy” rozstrzyga o alimentach na rzecz dziecka także wtedy, gdy kwestia ta rozstała rozstrzygnięta w poprzednio wydanym wyroku czy ugodzie zatwierdzonej przez sąd. Co do zasady świadczenie alimentacyjne na rzecz małoletnich dzieci płaci ten z małżonków, który już z nimi nie mieszka. Ustalając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dzieci, ale także możliwości finansowe zobowiązanego. Warto pamiętać również, że obowiązek alimentacyjny nie musi ustawać jednocześnie z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Świadczenie alimentacyjne może również obejmować dziecko pełnoletnie, jeżeli nie jest ono w stanie samo się utrzymać. W przypadku ustalenia alimentów na dorosłe dziecko pozew musi wnieść dziecko pozwanego.

Alimenty dla małżonka

Alimentów od małżonka można żądać podczas postępowania o rozwód, jak również po rozwiązaniu małżeństwa. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom. Usprawiedliwione potrzeby małżonka to takie potrzeby, których zaspokojenie jest niezbędne do godziwego życia.

W sytuacji, w której jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, drugi małżonek może żądać alimentów, gdy orzeczenie rozwodu pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W tym przypadku uprawniony małżonek nie musi znajdować się w niedostatku. Sąd w takiej sytuacji porównuje stopę życiową obojga małżonków. W sytuacji, gdy sąd ustali, że małżonek niewinny żyłby na znacznie wyższej stopie, gdyby do rozwodu nie doszło może ustalić alimenty.

Wysokość alimentów zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale także od możliwości majątkowych i zarobkowych byłego małżonka, który jest zobowiązany do zapłaty alimentów. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim wysokość uzyskiwanego przez byłego małżonka wynagrodzenia i innych dochodów.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie obowiązek alimentacyjny jest nieograniczony w czasie. Natomiast w przypadku bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od daty rozwodu. Warto jednak pamiętać, że zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie, obowiązek alimentacyjny wygaśnie, gdy małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński.

Podział majątku wspólnego

Jeżeli strony chcą, aby w trakcie sprawy rozwodowej doszło do podziału majątku wspólnego, przynajmniej jedna z nich musi złożyć taki wniosek. W wyroku rozwodowym sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Wniosek o podział majątku powinien zawierać wszelkie szczegóły odnośnie ilości i wartości składników majątku wspólnego. Należy również dołączyć do niego wszelkie dokumenty potwierdzające te informacje. Przy podziale majątku podczas rozprawy rozwodowej bardzo ważne jest, aby strony były zgodne nie tylko co do ilości składników majątku, ale również co do ich wartości. Sąd niekiedy może zgodzić się na częściowy podział majątku wspólnego w trakcie rozprawy rozwodowej. W takiej sytuacji pozostała część majątku małżonków nadal stanowi majątek wspólny, a byli małżonkowie muszą podzielić go w trakcie osobnego postępowania lub poprzez umowę. Ze względu na to, że rozwód jest niezwykle trudnym i stresującym doświadczeniem, dokonanie podziału majątku wspólnego w trakcie trwania procesu umożliwia pełne zamknięcie pewnego rozdziału w życiu. Ponadto, odrębne postępowanie o podział majątku wspólnego po rozwodzie niesie za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów.

Koszty procesu

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o kosztach procesu. Za osobę przegrywającą uważa się małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku porozumienia stron koszty najczęściej dzielone są w równych częściach pomiędzy małżonkami albo w ogóle znoszone.

Jak długo trwa rozwód?

Czas trwania procesu rozwodowego jest uzależniony od wielu czynników m.in. stopnia konfliktu pomiędzy małżonkami, skomplikowania sprawy, posiadania małoletnich dzieci. Warto mieć na względzie, że do orzeczenia rozwodu może dojść już na pierwszej rozprawie, jednakże w tym przypadku małżonkowie muszą być zgodni w zakresie orzekania o winie w rozkładzie pożycia, uregulowania opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktu z nimi oraz alimentów. Warto mieć na względzie, że rozwód z orzeczeniem o winie trwa co do zasady dłużej, ponieważ podczas postępowania niezbędne jest dostarczanie szeregu dowodów, w tym przesłuchanie świadków. W przypadku, gdy strony są bardzo aktywne w wykazywaniu winy drugiej strony rozwód może trwać nawet kilka lat. Również częstą przyczyną przedłużającego się postępowania rozwodowego jest brak możliwości szybkiego porozumienia się co do kwestii podziału majątku wspólnego małżonków.

Jeśli potrzebujesz porady prawnika w sprawie rozwodu zapraszamy do kontaktu.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 10 września 2021 roku.