Odszkodowanie za błędy medyczne

Pomyłki zdarzają się w każdej branży, ale niedopatrzenia lekarskie, czy złe postawienie diagnozy mają bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie i życie. Zaniechania tego typu dotyczą także zawodu lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, fizjoterapeuty, położnej czy diagnosty laboratoryjnego, ponieważ działania każdego z nich są związane ze zdrowiem pacjenta. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawie ubiegania się o odszkodowania za błędy medyczne.

Czym jest błąd medyczny i jakie są jego rodzaje?

Błąd medyczny zwany także błędem w sztuce lekarskiej występuje w momencie, gdy dojdzie do umyślnego działania, zaniechania lub zaniedbania osoby wykonującej zawód medyczny, którego skutkiem jest szkoda na zdrowiu pacjenta lub jego śmierć. Można wyróżnić kilka rodzajów tego typu zaniedbań i wynikają one np. z

 • podjęcia błędnej decyzji – lekarze dokonują nieprawidłowej diagnozy, która nie jest zgodna ze stwierdzonym stanem klinicznym pacjenta,
 • nieprawidłowego wykonania procedury medycznej przez lekarza czy pielęgniarkę,
 • nieprawidłowej organizacji świadczeń zdrowotnych (np. podział dyżurów w szpitalach),
 • wydania błędnej opinii – wydawanie orzeczeń w sposób niezgodny i aktualną wiedzą lekarską.

Błąd medyczny można przypisać przedstawicielom zawodów medycznych, ale zdarzenie medyczne skutkujące błędem może zostać popełnione także przez innych pracowników szpitali, przychodni, klinik, gabinetów czy placówek leczniczych.

Kto może starać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Aby móc ubiegać się o takie odszkodowanie, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim zdarzenie musi wywołać uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub jego śmierć. Każda z tych sytuacji musi być wynikiem błędu medycznego. Ponadto, pogorszenie stanu zdrowia, nabycie nowych schorzeń lub zgon muszą zostać zakwalifikowane jako błąd medyczny lub zdarzenie medyczne. Aby móc starać się o uzyskanie odszkodowania, należy posiadać odpowiednią dokumentację, która potwierdzi stan zdrowia osoby, która ucierpiała w wyniku zaniechania lekarza, pielęgniarki czy dentysty lub jeśli poniosła ona śmierć wskutek nieprawidłowej diagnozy lub opieki lekarskiej.

Co można uzyskać w ramach rekompensaty?

W przypadku doznania krzywdy ze strony placówki medycznej można uzyskać rekompensatę w trzech formach, a są to:

 • odszkodowanie za poniesione straty materialne i koszty związane z leczeniem,
 • zadośćuczynienie za doznane cierpienie i ból,
 • renta na zwiększone potrzeby (leki, opieka, rehabilitacja) i z tytułu utraty lub pogorszenia widoków na przyszłość (brak możliwości pracy lub awansu).

Oprócz tego można wnioskować także o roszczenie ustalenia odpowiedzialności na przyszłość (możliwość pogorszenia się stanu zdrowia w przyszłości) i o odsetki od żądanych kwot.

Gdzie można ubiegać się o odszkodowania za błąd medyczny?

Sprawę nieprawidłowo postawionej diagnozy czy zaniedbania podczas leczenia można zgłosić w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a drugie to sąd. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, a różnica polega między innymi na czasie trwania postępowania i wysokości potencjalnie przyznanych środków. Rozpatrywanie sprawy w Komisji trwa krócej niż w sądzie, ale wysokość kwot możliwych do uzyskania jest ograniczona i Komisja nie przyznaje renty.

Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Jeśli zdecydują się Państwo na skierowanie sprawy do Komisji, to należy zrobić to w terminie do roku od momentu uzyskania wiedzy na temat uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Wniosek można złożyć samodzielnie, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego w przypadku małoletnich (dzieci) albo poprzez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata. Komisja przekazuje wniosek szpitalowi, w którym doszło do popełnienia błędu, on ma zaś 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Jeśli szpital i jego ubezpieczyciel nie odniosą się w żaden sposób do treści wniosku, to uznaje się, że została ona przez nich zaakceptowana. Jeśli jednak szpital odpowie na wniosek, to zbiera się Komisja, której zadaniem jest wydanie orzeczenia, czy doszło do błędu personelu, czy nie. Taka procedura powinna zająć około czterech miesięcy, ale w praktyce trwa to dłużej. Przewidziane maksymalne kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd to w tym przypadku 100 000 złotych za zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta i 300 000 złotych w przypadku śmierci pacjenta.

Sprawa o odszkodowanie za błędy w sądzie

Proces sądowy może potrwać dłużej niż rozpatrywanie sprawy przez Komisję. Można za to uzyskać wyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Procedura zaczyna się od skierowania wniosku o wypłatę żądanej kwoty do szpitala, czy innej placówki. Można też wezwanie do zapłaty skierować do Ubezpieczyciela. Jeśli wszystkie te podmioty odrzucą wniosek, to w następnym kroku kieruje się sprawę do sądu i rozpoczyna się postępowanie w sprawie cywilnej. Jeśli występuje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, to można zgłosić także zdarzenie do prokuratora, który to występuje do sądu z aktem oskarżenia i wszczyna postępowanie karne. W procesie sądowym można uzyskać pełne odszkodowanie za błędy, w tym zadośćuczynienie za krzywdę i rentę z tytułu utraty pracy, czy zwiększonych potrzeb.

Po jakim czasie roszczenie o uzyskanie odszkodowania się przedawnia?

W przypadku osób dorosłych czas, w którym można starać się o rekompensatę, zadośćuczynienie i rentę, wynosi trzy lata. Liczy się to od momentu zauważenia szkody na zdrowiu wynikającej z błędu popełnionego przez personel medyczny lub od momentu śmierci pacjenta wskutek nieprawidłowego działania lub niedopatrzenia personelu. Okres ten nie może przekroczyć jednak dziesięciu lat od momentu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało szkodę na zdrowiu pacjenta. W przypadku zbrodni lub występku termin przedawnienia wynosi dwadzieścia lat od momentu popełnienia przestępstwa. Jeśli chodzi o osoby małoletnie, to mogą one starać się o uzyskanie odszkodowania w ciągu dwóch lat od uzyskania pełnoletności.

Jakie dokumenty będą potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne?

Podstawą do wykazania szkody są dowody pisemne. Jeśli do zdarzenia doszło w szpitalu, to należy udać się tam i odebrać całą dokumentację, która zawiera poszczególne wyniki badań, okres przebywania pacjenta w placówce, diagnozę, historię choroby i opis wszelkich operacji, czy innych zabiegów. Zgodnie z polskim prawem, każda placówka medyczna w naszym kraju jest zobowiązana do przekazania całej dokumentacji dotyczącej procesu leczenia pacjentowi na jego wniosek. Jeśli zauważą Państwo u siebie szkodę popełnioną przez określony ośrodek leczenia, to warto zgłosić się po dokumentację jak najszybciej i porównać zapisy ze stanem faktycznym. Może się zdarzyć, że informacje naniesione przez personel zostały wpisane nieprawidłowo lub nawet zostały sfałszowane. Ważne, żeby w takich sytuacjach mieć świadków szkody, np. członka rodziny, który potwierdzi faktyczne wystąpienie cierpień.

Rachunki i faktury pacjenta

Oprócz dokumentacji dotyczącej leczenia w danej placówce należy zgromadzić wszystkie rachunki i faktury potwierdzające koszty dodatkowe. Takie dokumenty mogą dotyczyć wydatków poniesionych m.in. za:

 • dojazdy do szpitala, przychodni, czy na rehabilitację,
 • lekarstwa,
 • dodatkowe sprzęty, takie jak specjalne łóżka, kule, wózki inwalidzkie itd.,
 • dodatkowe konsultacje prywatne u lekarzy specjalistów.

Zdarza się także, że pacjent wskutek błędu medycznego stracił zatrudnienie, a tym samym środki do życia. Może też stracić całkowitą lub częściową zdolność do pracy, co wiąże się ze zmianą zawodu i poniesieniem kosztów na przekwalifikowanie w postaci szkoleń, kursów lub studiów.

Pomoc prawna świadczona przez naszą kancelarię

Na samym początku analizujemy dostarczoną przez Państwa dokumentację, rozmawiamy o zdarzeniu i zadajemy dodatkowe pytania, żeby poznać sprawę. Następnie opiniujemy przekazane materiały i oceniamy, czy opisywaną sytuację można uznać za błąd medyczny. Na dalszym etapie proponujemy rozwiązania dotyczące sposobu dochodzenia roszczeń. Przedstawiamy plan działania i służymy pomocą w sporządzeniu odpowiednich pism. Przygotujemy dla Państwa pozew czy wniosek do szpitala o odszkodowanie. Jeśli dojdzie do procesu sądowego, to reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych i karnych.

Jeśli podejrzewasz, że Ty lub twoi bliscy doznaliście szkody wskutek błędu medycznego – zgłoś się do nas, zajmiemy się twoją sprawą na każdym etapie.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 18 sierpnia 2021 roku.