Prawo spadkowe

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego człowieka nader przykrym wydarzeniem. Ciężko w takich chwilach zajmować się regulacją kwestii prawnych po zmarłym. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w zakresie prawa spadkowego, który nie tylko zajmie się w sposób kompetentny naszą sprawą, ale również udzieli potrzebnego wsparcia i zrozumienia. W naszej Kancelarii w pełni angażujemy się w każde zlecone zadanie, stawiając przede wszystkim na jakość świadczonych usług. Dla naszych prawników każda sprawa jest wyjątkowa i zasługuje na szczególną uwagę oraz czas. Naszym celem jest znalezienie właściwego rozwiązania, realizującego przede wszystkim interes naszego Klienta.

Warto zwrócić uwagę, że wsparcie profesjonalnego pełnomocnika często pozwala nie tylko uniknąć dodatkowych stresujących sytuacji, ale niekiedy postępowania sądowego w ogóle. Co do zasady, z pomocą pełnomocnika spadkobiercy są w stanie porozumieć się bez wkraczania na drogę sądową.

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, obejmuje ono regulacje dotyczące sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, przejścia majątku po śmierci spadkodawcy na spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców, odpowiedzialności za długi spadkowe i dział spadku.

Czym jest spadek i kto może go dziedziczyć?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą w chwili jego śmierci na jedną lub kilka osób uprawnionych do dziedziczenia. Co istotne sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie.

W momencie śmierci dochodzi do otwarcia spadku. Wszelkie prawa i obowiązki, które przysługiwały osobie zmarłej przechodzą na jej spadkobierców. Niezbędne jest więc ustalenie ich kręgu. Mogą to być zarówno spadkobiercy ustawowi (osoby wskazane w ustawie), jak również spadkobiercy testamentowi (osoby, które zostały wskazane przez zmarłego w testamencie). Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci, sporządzonym przez spadkodawcę za życia. Co do zasady, w testamencie spadkodawca wskazuje kto ma dziedziczyć oraz w jakiej części. To testament w pierwszej kolejności rozstrzyga o kwestii osób dziedziczących po spadkodawcy, a następnie dopiero w przypadku jego braku dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Ustalenie kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem poprzez uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kim jest spadkobierca?

Spadkobiercą może być wyłącznie osoba, która żyje w momencie otwarcia spadku. Również uprawnionym do jego otrzymania będzie dziecko poczęte zmarłego, jeżeli urodzi się żywe, a także fundacja, która ma zostać utworzona wskutek jej ustanowienia zgodnie z wolą zmarłego wskazaną w testamencie przez niego sporządzonym. Stwierdzenie nabycia spadku może zostać wydane także wobec osób prawnych, jeżeli istniały one w chwili otwarcia spadku. W związku z powyższym spadkobiercami nie mogą być nie tylko osoby fizyczne zmarłe w momencie otwarcia spadku, ale także osoby prawne nieistniejące w momencie otwarcia spadku.

Pozbawienie prawa do dziedziczenia

Niekiedy pojawia się pytanie, czy członkowi rodziny, który nie interesował się zmarłym lub wyrządził mu krzywdę przysługuje prawo do dziedziczenia. Istnieje możliwość pozbawienia takiej osoby spadku, w przypadku, gdy:

 1.  taka osoba popełniła ciężkie przestępstwo przeciwko zmarłemu,

 2.  nakłoniła zmarłego do sporządzenia bądź odwołania testamentu za pomocą podstępu lub groźby,

 3.  zniszczyła lub ukryła testament zmarłego,

 4.  podrobiła lub przerobiła testament zmarłego bądź wiedząc o tym, że testament jest podrobiony przez osobę trzecią świadomie skorzystała z zapisów znajdujących się w testamencie.

Do kompetencji sądu należy stwierdzenie czy osoba wchodząca w krąg spadkobierców jest niegodna dziedziczenia.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Spadkobierca ma prawo zarówno przyjąć spadek, jak i go odrzucić. Odrzucić można z różnych powodów, co więcej spadkobierca, który zdecyduje się na odrzucenie, nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji. Na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku. Oświadczenie można złożyć w sądzie lub przed notariuszem. Spadek można przyjąć na dwa sposoby – wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku wprost wymaga złożenia oświadczenia, że przyjmuje się cały majątek, który nam przypadł w drodze dziedziczenia, w tym wszystkie długi po zmarłym. Warto pamiętać także o tym, że czasem długi mogą przewyższać aktywa i bardzo ważne jest więc, aby przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku posiadać jak najpełniejszą informację o sytuacji majątkowej zmarłego i o wysokości Jego zadłużenia przed śmiercią.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że w przypadku długów spadkowych, spadkobierca zobowiązany jest do ich spłaty tylko do wysokości spadku.

Warto również pamiętać, że jeżeli w ciągu sześciomiesięcznego terminu spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia nabywa on spadek z mocy prawa. W tym przypadku dziedziczenie spadku następuje z dobrodziejstwem inwentarza.

Dokumentem potwierdzającym nabycie spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przed sąd albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza. W celu sporządzenia wniosku warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co pozwoli zarówno na uniknięcie dodatkowego stresu związanego z przygotowaniem pisma, jak również umożliwi szybkie zakończenie sprawy.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług zajmujemy się kompleksową obsługa prawną z zakresu prawa spadkowego. Udzielamy zarówno porad prawnych, jak i pomagamy w sporządzaniu wniosków bądź też pozwów inicjujących postępowanie sądowe. Nasza Kancelaria zajmuje się w szczególności:

 •  reprezentacją Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub z testamentu,
 •  sprawami o dział spadku, w tym o ustalenie składu spadku i jego wartości, podział spadku i zniesienie współwłasności,
 •  sprawami o zachowek,
 •  sprawami o stwierdzenie nieważności testamentu,
 •  uznaniem za niegodnego dziedziczenia,
 •  dokonaniem spisu inwentarza spadkowego,
 •  ochroną przed długami spadkowymi,
 •  dochodzeniem roszczeń z masy spadkowej.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego mogą przysporzyć wielu problemów prawnych, zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z szerokim kręgiem spadkobierców. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna. Wybór naszej Kancelarii to nie tylko wysoka jakość świadczonych usług prawniczych, ale przede wszystkim gwarancja profesjonalizmu.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 10 września 2021 roku.