Podział majątku


I. Na czym polega podział majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego ma na celu rozwiązanie kwestii finansowych byłych małżonków. Sprawy te bywają niekiedy bardzo skomplikowane i złożone, zwłaszcza gdy pomiędzy Stronami istnieje spór zarówno co do wysokości, jak i składników majątku wspólnego. Poziom skomplikowania zależy również m.in. właśnie od składu majątku wspólnego, czy poczynionych nakładów z majątku osobistego na wspólny. Co do zasady, sprawy te stanowią zaraz po rozwodach jedne z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnych spraw.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może również rozporządzać, ani zobowiązywać do rozporządzania, udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Do majątku wspólnego należą przede wszystkim:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
– dochody z majątku wspólnego, jak również osobistego każdego z małżonków,
– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Ponadto do majątku wspólnego należą przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków również, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca postanowił inaczej.

Podział majątku jest dopuszczalny dopiero w momencie ustania wspólności małżeńskiej, zazwyczaj dzieje się to w momencie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Wspólność majątkowa ustaje nie tylko w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu, ale również w przypadku separacji, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd, orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub też w przypadku ustania małżeństwa w wyniku śmieci jednego lub obojga małżonków. Podział majątku wspólnego następuje, gdy strony są po rozwodzie, w jego trakcie lub też chcą ustanowić przed sądem rozdzielność majątkową. Podział może nastąpić na kilka sposobów.

II. Umowny podział majątku wspólnego

Małżonkowie mogą dokonać umownego podziału swojego majątku. Takie rozwiązanie to przede wszystkim duża oszczędność czasu, ale również kosztów. Umowa może być sporządzona w dowolnej formie, jednakże, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, to powinna być ona sporządzona w formie aktu notarialnego. W przypadku umownego podziału strony muszą być zgodne co do tego, jak ma on wyglądać, jednak projekt ten nie może być sprzeczny z prawem, ani z zasadami współżycia społecznego. Przedmiotem podziału mogą być tylko aktywa, a więc umowa nie będzie obejmować długów małżonków. Do umowy stosuje się zasadę swobody umów, co oznacza, że strony mogą dowolnie ustalić, komu przypadną poszczególne składniki majątku. Umowny podział majątku wspólnego po rozwodzie może objąć całość lub być ograniczony jedynie do jego części (podział częściowy).

III. Podział majątku w trakcie rozwodu

Podczas sprawy o rozwód sąd w wyroku orzekającym może dokonać podziału majątku wspólnego, jednakże może to nastąpić w przypadku, gdy przeprowadzenie tego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego podczas postępowania rozwodowego, w sytuacji gdy przynajmniej jedna ze stron złoży taki wniosek. Przy podziale podczas rozprawy rozwodowej bardzo ważne jest, aby strony były zgodne nie tylko co do samych składników majątku, ale również co do ich wartości. Sąd może również dokonać jedynie częściowego podziału majątku wspólnego. W takim przypadku pozostała część nadal stanowi część wspólną, a byli małżonkowie muszą dokonać podziału w trakcie osobnego postępowania sądowego lub poprzez umowę. W praktyce okazuje się, że podział majątku przez sądy podczas postępowania sądowego nie jest częstą praktyką.

Podsumowując, podział majątku w sprawie o rozwód dotyczy najczęściej sytuacji, w których Strony złożyły zgodny wniosek o to oraz sytuacji, w której nie jest potrzebna opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. W innym razie Sąd przekaże sprawę o podział majątku wspólnego do odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

IV. Sądowy podział majątku po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku wspólnego, to każdy z nich może wystąpić o to do sądu. W przypadku sądowego podziału majątku, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który powinien zawierać przede wszystkim podstawę ustania wspólności majątkowej, a także informacje o tym co się w niej znajduje. W przypadku, gdy w skład wchodzi nieruchomość do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. Warto jednak pamiętać, że podziałowi może ulec jedynie wspólny majątek byłych małżonków. Od chwili ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają prawo do równych udziałów w majątku wspólnym. Jednakże w szczególnych okolicznościach dopuszczalne jest także ustanowienie nierównych udziałów. W takim przypadku uwzględnia się stopień, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Co do zasady sądowy podział powinien obejmować cały majątek wspólny. Powinien obejmować składniki wchodzące w jego skład w chwili podziału, jednak rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności.

V. Jak sąd dokonuje podziału majątku wspólnego?

Jak wskazano wyżej, podział majątku wspólnego jest możliwy pod omówionymi warunkami już w trakcie trwania sprawy rozwodowej. W zdecydowanej większości jednak sprawy o podział majątku wspólnego rozpoznawane są po zakończeniu sprawy o rozwód, w postępowaniu nieprocesowym. Postępowanie to inicjowane jest przez jednego z małżonków, który składa wniosek o podział majątku wspólnego. Następnie Sąd wysyła jego odpis drugiej Stronie, zobowiązując ją do ustosunkowania się do wniosku współmałżonka. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ w tym piśmie druga Strona wyjaśnia, czy zgadza się na proponowany przez współmałżonka podział, w tym na spłaty oraz dopłaty, a jeśli nie, to przedstawia swoją propozycję. Należy w tym miejscu również sformułować wnioski dowodowe (dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych sądowych). Sąd prowadzi postępowanie dowodowe w pierwszej kolejności ustalając:
– skład majątku wspólnego,
– wartość jego poszczególnych składników,
– czy i jakie nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków,
– czy i jakie nakłady zostały poczynione z majątku osobistego każdego z małżonków na majątek wspólny

Bardzo często spór małżonków dotyczy nie tyle tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, ile wartości jego poszczególnych składników, ponieważ od tego zależy wartość ewentualnych spłat i dopłat. W takim przypadku powołuje się rzeczoznawcę, który szacuje wartość np. nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Po ustaleniu składu i wartości majątku wspólnego, jeśli małżonkowie nie posiadają nierównych udziałów w tym majątku, Sąd dokonuje podziału w ten sposób, iż przyznaje każdej ze Stron składniki o zbliżonej wartości. Jeśli równy podział jest niemożliwy, Sąd zasądza dopłatę na rzecz tego z małżonków, który otrzymał składnik majątkowy o niższej wartości. W przypadku gdy przedmiotem majątku wspólnego jest nieruchomość często możliwy jest również jej podział fizyczny. Co istotne, Sąd zawsze bierze pod uwagę zgodne stanowisko Stron. Innym sposobem podziału jest również sprzedaż danego składnika czy to z tzw. „wolnej ręki”, czy w drodze licytacji komorniczej oraz podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. O tym, która ze Stron otrzyma dany składnik majątku decyduje, poza wolą Stron, całokształt okoliczności. Np. za przyznaniem domu, czy mieszkania jednemu z małżonków przemawia fakt wychowywania wspólnego dziecka, którego miejsce pobytu ustalono przy nim, czy możliwość spłaty bądź dopłaty na rzecz drugiego z małżonków. Na wybór przez Sąd określonego sposobu podziału majątku po rozwodzie wpływ mają również stosunki panujące między samymi małżonkami. Jeśli pozostają w konflikcie, Sąd może odstąpić od fizycznego podziału nieruchomości.

Trzeba jeszcze pamiętać o zgłoszeniu do podziału nakładów, które małżonkowie ponieśli z własnego majątku osobistego na wspólny. Przykładowo, jeśli w trakcie trwania małżeństwa Strony wyremontowały wspólną nieruchomość, a środki na ten cel pochodziły z oszczędności zgromadzonych przez jednego z małżonków przed ślubem, czy darowizny od jego rodziców, to ten małżonek powinien zgłosić te środki pieniężne do rozliczenia w trakcie podziału majątku po rozwodzie jako nakłady z jego majątku osobistego na majątek wspólny.
Należy również dodać, że możliwy jest częściowy podział majątku wspólnego, a te składniki majątku, które nie zostały podzielone podczas rozwodu mogą być przedmiotem późniejszego postępowania.

To, ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie zależy od wszelkich jej okoliczności, w szczególności składników majątku wspólnego, porozumienia Stron lub jego braku co do ich wartości, czy rodzaju wniosków dowodowych złożonych przez byłych małżonków. Gdy zajdzie konieczność sporządzenia opinii przez Biegłego z zakresu nieruchomości, termin oczekiwania na tę opinię wynosi, w zależności od okoliczności sprawy, kilka miesięcy. Zdarza się, że sprawa o podział majątku wspólnego kończy się ugodą już na pierwszej rozprawie. W bardziej skomplikowanych sprawach, kiedy konieczne jest przeprowadzenie wielu dowodów, w tym np. zeznań świadków i opinii biegłych sądowych, sprawa ta może trwać nawet 2, 3 lata.

VI. Nierówne udziały w majątku wspólnym i powody ich ustalenia

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 43 par. 1 KRO, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Ustalenie nierównych udziałów ma istotne znaczenie dla wzajemnych rozliczeń stron, gdyż determinuje wysokość spłat i dopłat związanych ze zniesieniem współwłasności poszczególnych składników majątku wspólnego. A zatem, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym uzależnione jest od istnienia dwóch przesłanek:
1) ważnych powodów;
2) nierównego stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego.

Pojęcie „ważnych powodów” zostało wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Są to okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania ten małżonek nie przyczynił się. Ważnym powodem odstąpienia od zasady równych udziałów może być w szczególności naganne postępowanie małżonka, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównych udziałów, polegające na tym, że w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się on do powstania majątku wspólnego stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych. Najczęściej sytuacja taka zachodzi w przypadku porzucenia przez małżonka rodziny, zdarza się jednak, że także przy wspólnym pożyciu małżonków jeden z nich w sposób naganny, zaniedbując swe obowiązki względem rodziny, nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego. Dla przykładu podaje się tu notoryczne pozostawanie przez jednego z małżonków bez pracy, czy trwonienie majątku wspólnego np. z powodu uzależnienia od hazardu i używek, jak również dokonywanie ryzykownych operacji finansowych.

Przy ocenie nierównego stopnia przyczyniania się przez małżonków do powstania majątku wspólnego bierze się zaś pod uwagę nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (pranie, gotowanie, sprzątanie, dbanie o dom itd.). Jak widać, do oceny stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego nie mają przesądzającego znaczenia wyliczenia czysto rachunkowe. Ciężko byłoby bowiem wycenić pracę jednego z małżonków w domu, czy wychowanie i opiekę nad wspólnymi dziećmi.
Ustalenie nierównych udziałów może również polegać na pozbawieniu całego udziału jednego z małżonków, co jednak zdarza się w wyjątkowych przypadkach.

Również spadkobiercy zmarłego małżonka, zarówno ustawowi, jak i testamentowi, mogą wystąpić przeciwko pozostałemu przy życiu małżonkowi z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, jednak tylko wtedy, gdy ich spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub o orzeczenie separacji. Uprawnienie to przysługuje spadkobiercom zarówno wtedy, gdy ich spadkodawca zmarł po wytoczeniu tego powództwa, lecz przed rozstrzygnięciem sprawy, jak i wtedy, gdy zmarł on już po unieważnieniu małżeństwa lub po orzeczeniu rozwodu na skutek wytoczonego przez niego powództwa.

Do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym Stron może dojść w drodze umowy, czyli bez postępowania sądowego. W praktyce jednak zdarza się to bardzo rzadko, ponieważ aby do zawarcia takiej umowy doszło, małżonkowie powinni dojść w tym zakresie do porozumienia. O żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym rozstrzyga sąd w postępowaniu o podział tego majątku, przy czym w razie sporu może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne. Nie ma również przeszkód, aby z żądaniem ustalenia nierównych udziałów wystąpić jeszcze przed wszczęciem postępowania o podział majątku wspólnego. Należy jednak pamiętać, że żądanie ustalenia nierównych udziałów dopuszczalne jest jedynie po zniesieniu wspólności majątkowej (po rozwodzie) oraz przed prawomocnym orzeczeniem o podziale majątku wspólnego.

VII. Podział majątku po rozwodzie a spłata na rzecz jednego z małżonków

Zasadą jest, że w razie braku odmiennej woli małżonka, podział majątku powinien nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej, w którym każdy z małżonków otrzymuje określone składniki majątku wspólnego. Jeśli ich wartość jest różna, Sąd na wniosek jednej ze Stron zasądza dopłatę, która wyrównuje tę wartość.

Czasem jednak jeden z byłych małżonków zamiast określonych składników majątku woli spłatę od drugiej Strony. Wówczas, gdy jedna Strona otrzymuje cały majątek wspólny, zobowiązana jest do spłaty drugiego małżonka. W takiej sytuacji, gdy byli małżonkowie pozostają w sporze co do wartości majątku podlegającego podziałowi, Sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, który ustala wartość danego składnika majątku. Wysokość spłaty z majątku wspólnego zależy od jego wartości oraz udziałów, jakie przypadają w nim byłym małżonkom. Jeśli są one równe, Sąd zasądza spłatę z tytułu podziału majątku po rozwodzie w wysokości połowy wartości tego majątku.

Spłata z tytułu podziału majątku po rozwodzie może być rozłożona na raty, a płatność odroczona nawet o 10 lat. W praktyce jednak tak długi termin odroczenia zdarza się bardzo rzadko. Przeważnie spłata jest przesuwana o kilka miesięcy do 2, 3 a nawet 5 lat. Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Sąd bierze tu pod uwagę np. czas potrzebny na zaciągnięcie kredytu, znalezienie pracy, czy powrót do zdrowia.

VIII. Sprawa o podział majątku – koszty sądowe

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1.000,00 zł. Jeżeli natomiast Strony składają zgodny wniosek, podlega on opłacie w wysokości 300,00 zł. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy oboje małżonkowie podpiszą wniosek o podział majątku wspólnego lub drugi małżonek złoży oświadczenie, w którym przyłączy się do wniosku współmałżonka. Jeżeli sprawa nie zakończy się np. ugodą i konieczne będzie dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego np. z zakresu geodezji, czy szacunku nieruchomości, to konieczne będzie poniesienie kosztu opinii. Jest to wydatek rzędu kilku tysięcy zł. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość pojawi się też opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w wysokości ok. 150,00 zł.

Jeżeli jednak Wnioskodawca nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych bez narażenia siebie lub rodziny na uszczerbek w koniecznym utrzymaniu, powinien złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, załączając oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.

IX. Podział majątku a śmierć małżonka

Śmierć małżonka komplikuje kwestię podziału majątku wspólnego, ponieważ jego udział w tym majątku wchodzi w skład masy spadkowej i stanowi przedmiot dziedziczenia przez jego spadkobierców. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

Inaczej mówiąc, wszystkie te sprawy, tj. podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności można przeprowadzić w jednym postępowaniu. W takim przypadku, Sąd najpierw dokonuje podziału majątku, a dopiero później ustala skład majątku spadkowego i jego poszczególnych składników.

Jeżeli udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, żyjący małżonek zachowuje swoją połowę majątku, zaś druga połowa wchodzi w skład masy spadkowej. To, w jakiej wysokości udział spadkowy przypadnie żyjącemu małżonkowi zależy z kolei od tego, ilu spadkobierców pozostawił zmarły i na jakiej podstawie dziedziczą (z ustawy, czy z testamentu).

X. Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny

Popularnym sposobem podziału majątku po rozwodzie jest przejęcie nieruchomości przez jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. W praktyce bardzo często zdarza się, że nieruchomość wchodząca w skład majątku wspólnego małżonków jest obciążona kredytem hipotecznym. Orzecznictwo sądów było niejednolite co do tego, czy wartość zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego winna być wzięta pod uwagę przy obliczaniu wartości nieruchomości, z której należy się spłata na rzecz drugiego małżonka. Ostatecznie w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy wskazując, że w sprawie o podział majątku po rozwodzie, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. Inaczej mówiąc, co do zasady, przy ustalaniu wartości nieruchomości podlegającej podziałowi nie uwzględnia się obciążenia hipotecznego. Teoretycznie istnieje taka możliwość jedynie wtedy, gdy wykaże się szczególne okoliczności. Co istotne, Sąd dzieli aktywa między małżonkami. Postanowienie wydane w sprawie o podział majątku po rozwodzie nie ma jednak wpływu na kredyt i hipotekę. Byli małżonkowie mogą umówić się, np. w drodze ugody, że jedno z nich otrzymuje nieruchomość z obowiązkiem spłaty drugiego i przejmuje zobowiązanie z kredytu. Takie zobowiązanie nie będzie jednak do wyegzekwowania przed Bankiem. Dla Banku nawet, jeśli małżonkowie dokonali podziału majątku po rozwodzie, w dalszym ciągu to obie Strony są dłużnikami i to niezależnie od tego, komu przypadła własność nieruchomości obciążonej. Byli małżonkowie mogą podjąć rozmowy z bankiem i sporządzić aneks do umowy o udzielenie kredytu hipotecznego. Bank może, ale nie musi zgodzić się na to, że tylko jeden z dłużników będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a drugi zostanie z niego zwolniony.

Nie jest jednak tak, że małżonek, któremu nie przypadła nieruchomość i spłaca kredyt za drugą Stronę znajduje się w beznadziejnej sytuacji. Jeśli będzie to czynić po orzeczeniu rozwodu, czyli od chwili ustania wspólnoty majątkowej, będzie mógł domagać się od byłego współmałżonka zwrotu nakładów dokonanych przez siebie, jako że będą to nakłady dokonywane na majątek osobisty, a nie wspólny. Małżonek, który zaś spłacał kredyt po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego, może dochodzić od drugiego małżonka zwrotu obciążającej go z tego tytułu części.

XI. Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika? Jak wygląda pomoc Kancelarii w sprawie o podział majątku wspólnego?

Sprawy o podział majątku wspólnego Stron są jednymi z bardziej skomplikowanych. Poza tym, że należy ustalić i określić we wniosku o podział majątku po rozwodzie lub w odpowiedzi na ten wniosek składniki majątku wspólnego oraz ich wartość, a co za tym idzie, sformułować odpowiednie wnioski dowodowe, to należy ustalić również wartość wydatków i nakładów dokonanych przez małżonków na przestrzeni trwania całego małżeństwa, co nierzadko dotyczy okresu kilkudziesięciu lat. Przez ten czas jedno z małżonków np. finansowało remont wspólnej nieruchomości ze środków pochodzących z darowizny od członka jego rodziny. Często zdarza się również, że jedna ze Stron ponosi wydatki w związku z utrzymaniem wspólnego mieszkania już po orzeczeniu rozwodu lub przeznacza na zakup wspólnego mieszkania bądź domu środki z majątku osobistego, np. z oszczędności sprzed zawarcia związku małżeńskiego, czy z książeczki mieszkaniowej. Poza tym, czym innym są spłaty i nakłady, a czym innym dopłaty i wydatki. Sprawa jest jeszcze bardziej złożona gdy jedno z małżonków lub oboje prowadzili w czasie trwania małżeństwa działalność gospodarczą np. w formie spółki kapitałowej, wobec czego należy ustalić dokonane w związku z tym nakłady. Wszystkie te kwestie wymagają odrębnej i dokładnej analizy. Ich ustalenie oraz określenie wartości ma istotne znaczenie chociażby z tego powodu, że wpływają na wartość składników majątkowych lub spłat i dopłat przypadających na rzecz danego małżonka.

Sprawy o podział majątku po rozwodzie są trudne przede wszystkim dla samych małżonków. Inaczej sprawa wygląda, gdy Strony przedstawią zgodny wniosek o podział majątku wspólnego. W praktyce Kancelarii takie sprawy zdarzają się jednak rzadko. Z reguły byli małżonkowie pozostają w sporze co do wartości poszczególnych składników majątku, a czasem nawet co do tego, co wchodzi w skład tego majątku. Gdy do tego dojdą jeszcze kwestie rodzinne związane z opieką nad dziećmi, czy kontaktem z nimi, sprawy majątkowe między byłymi małżonkami często są bardzo obciążające dla Klientów.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie spraw o podział majątku wspólnego Stron, począwszy od czynności przedsądowych do reprezentowania przed Sądem, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Współpracujemy z rzeczoznawcą majątkowym o statusie biegłego sądowego, który na zlecenie Klienta może przygotować rzetelną wycenę nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego. Zgodnie z wolą Klienta prowadzimy również negocjacje ugodowe ze stroną przeciwną poprzedzające złożenie wniosku o podział majątku wspólnego, jak również w trakcie postępowania sądowego. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet jeśli Strony pozostają w konflikcie, możliwe jest ugodowe zakończenie sprawy, co pozwala naszym Klientom uniknąć kosztów sądowych. Z sukcesem wnosiliśmy o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zawieraliśmy ugody przed złożeniem wniosku, jak i w toku postępowania sądowego, reprezentowaliśmy małżonków prowadzących działalność gospodarczą, jak i wnosiliśmy o podział majątku wspólnego po śmierci jednego lub obojga małżonków, prowadziliśmy sprawy, w których przedmiotem podziału majątku po rozwodzie była nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym.