Prawo rodzinne Lublin

Prawo rodzinne reguluje podstawowe więzi rodzinnoprawne, przede wszystkim stosunki wynikające z małżeństwa (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe), stosunki między rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i opieki.

Regulacje prawnorodzinne charakteryzują się swoistą specyfiką, ze względu na uwarunkowanie emocjonalne poszczególnych więzi. Dlatego też bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdej sprawy.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego nie należą do łatwych, często dla klienta wiążą się one z emocjami i dużym stresem. Bardzo ważny jest więc wybór profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko zapewni skuteczną reprezentację klienta we wszelkich czynnościach, zapewniając tym samym kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, ale także cechuje się stosowną wyrozumiałością, poziomem empatii i odpowiednim wsparciem. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnej wnikliwości, ale również wytrwałości i poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Tylko profesjonalne przygotowanie połączone z odpowiednim zaangażowaniem dają gwarancję pozytywnego zakończenia sprawy.

W sprawach rodzinnych pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się często niezbędna, przede wszystkim ze względu na znajomość regulacji prawnych oraz posiadane doświadczenie. Ponadto, profesjonalny pełnomocnik w przeciwieństwie do stron jest w stanie w sposób neutralny „spojrzeć” na toczące się postępowanie. Co więcej, pomoc profesjonalnego pełnomocnika w takich sprawach wiąże się z poczuciem większego komfortu i bezpieczeństwa, a także daje gwarancję uniknięcia wielu błędów, które w przyszłości mogą negatywnie wpływać na przebieg postępowania.

Głównym celem naszej Kancelarii jest zrozumienie naszych klientów oraz zapoznanie ich ze wszelkimi możliwościami postępowania w danej sprawie. Nasza kancelaria od wielu lat zajmuje się problematyką prawa rodzinnego przede wszystkim:

 •  prowadzeniem spraw rozwodowych oraz o separację,
 •  sprawami z zakresu świadczeń alimentacyjnych – przyznanie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 •  ustaleniem kontaktów z dziećmi,
 •  sprawami o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie czy zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 •  sprawami o zaprzeczenie lub ustanie ojcostwa,
 •  sprawami o zmianę nazwiska,
 •  sprawami o ubezwłasnowolnienie,
 •  ustanowieniem rozdzielności majątkowej,
 •  sądowym i pozasądowym podziałem majątku wspólnego, w tym ustaleniem nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
 •  uzyskiwaniem orzeczeń sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora reprezentującego dziecko,
 •  kwestiami dotyczącymi wydania zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka w kwestiach takich jak np. zgoda na leczenie, czy pobieranie nauki.

Najczęściej występujące sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Rozwód

Najczęściej występującymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego są sprawy o rozwód. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc osobom, które zdecydowały się na rozwód bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie.

Poprzez rozwód następuje rozwiązanie małżeństwa przez sąd na żądanie jednego lub obojga współmałżonków. Zgodnie z normami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie rozwodu następuje po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Rozwód może zostać orzeczony, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto jednak podkreślić, że mimo całkowitego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Co istotne, rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Warto pamiętać, że długość trwania sprawy rozwodowej uzależniona jest przede wszystkim od stopnia jej skomplikowania, a także relacji między małżonkami. Czasem, jeżeli np. małżonkowie są zgodni w kwestii winy zupełnego rozkładu pożycia, wysokości alimentów i sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi do orzeczenia rozwodu może dojść już na pierwszej rozprawie.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny to wynikający z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania małoletnim dzieciom. Należy jednak mieć na względzie, że obowiązek alimentacyjny nie obciąża tylko rodziców w stosunku do dzieci. Alimenty mogą być zasądzone również na rzecz byłego współmałżonka oraz innych członków rodziny znajdujących się w niedostatku.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Istnieje jednak wyjątek, bowiem rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

We wszelkich innych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek utrzymania dziecka, nawet w przypadku, gdy dziecko jest faktycznie utrzymywane przez kogoś innego. Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka także jeżeli dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Brak jest kodeksowej regulacji, która określałaby granicę wieku, do którego dziecko jest uprawnione do otrzymywania alimentów. Warto mieć również na uwadze, że trudna sytuacja materialna rodziców nie jest powodem dla którego mogliby oni zaprzestać płacenia alimentów na swoje dziecko.

Z kolei, jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka, to uprawnionym do żądania alimentów od byłego małżonka jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który doświadczył niedostatku. Warto jednak zaznaczyć, że rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub części. Z roszczeniem o zasądzenie alimentów odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwości zarobkowym i majątkowym zobowiązanego można wystąpić już na etapie postępowania rozwodowego.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Przesłanką do wszczęcia postępowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej zazwyczaj jest notoryczne zaniedbywanie przez jednego z rodziców obowiązków względem małoletnich dzieci, nadużywanie praw wynikających z władzy rodzicielskiej, czy też niemożność sprawowania opieki nad potomstwem.

Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem to nie tylko uprawnienie, ale również obowiązek wynikający z władzy rodzicielskiej. W przypadku problemów z ustaleniem czy też z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Po rozstrzygnięciu przez Sąd kwestii kontaktów z dzieckiem, profesjonalny pełnomocnik zadba o przestrzeganie zasądzonych kontaktów.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Zabezpieczymy Twoje interesy zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym. Nasza pomoc może polegać zarówno na udzieleniu porady prawnej, przygotowaniu pisma procesowego, a także na pełnym i kompleksowym prowadzeniu sprawy.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 10 września 2021 roku.