Kredyt we frankach – kancelaria prawna

W ostatnich latach głośno było o osobach, które – zapewniane o stabilności waluty szwajcarskiej – decydowały się na przystąpienie do umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do CHF. Niestety, wielu tzw. frankowiczów podpisało umowy, na których treść nie mieli jakiegokolwiek wpływu, a całe ryzyko walutowe obciążało właśnie ich. Nasza kancelaria prawna RS Prawnik z Lublina świadczy pomoc konsumentom, którzy wzięli kredyt frankowy, nie zdając sobie sprawy z niedozwolonych postanowień zawartych w umowie.

Na czym polega problem tzw. frankowiczów?

Istotną kwestią jest to, że przeważnie bank jednostronnie ustalał kurs waluty szwajcarskiej na potrzeby przeliczenia kwoty zobowiązania i/lub wysokości rat. Kwestionowane umowy były tak skonstruowane, że frankowicze niejednokrotnie nie mieli wiedzy, jaka będzie wysokość ich zobowiązania w przyszłości. Do tego, przeliczając kwotę udzielonego kredytu, bank stosował kurs kupna waluty, a ustalając wysokość rat do spłaty – kurs sprzedaży. Ponieważ kurs sprzedaży jest zawsze wyższy niż kurs kupna, banki osiągały tym samym ukrytą prowizję nazywaną „spreadem”, choć przecież strony nie podejmowały żadnych czynności kantorowych.

Od kiedy nastąpiło uwolnienie szwajcarskiej waluty i franki podrożały, zobowiązania wobec banków drastycznie wzrosły. W konsekwencji kredytobiorcy niejednokrotnie znaleźli się w sytuacji, w której mimo kilkuletniego wykonywania umowy, pozostała im do spłaty o wiele wyższa kwota niż ta, którą otrzymali pierwotnie. Kredyty frankowe godziły więc w dobre obyczaje i w rażący sposób naruszały interesy konsumentów.

Mam kredyt we frankach. I co dalej?

Skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej i złożenie pozwu będzie dla wielu osób jedynym rozwiązaniem, aby uwolnić się od nieważnej lub wadliwej umowy. Co wchodzi w skład wsparcia oferowanego przez kancelarie frankowe? Pomoc prawna frankowiczom obejmuje dokonanie analizy umowy dotyczącej zobowiązania oraz dobór najbardziej korzystnych rozwiązań. Następnie nasz radca prawny zajmuje się odpieraniem zarzutów banku w toku procesu.

Czego mogę się domagać za pośrednictwem kancelarii prawnej?

Wybór żądania, z jakim występuje kredytobiorca, musi być poprzedzony analizą, którą powinna przeprowadzić kancelaria dla frankowiczów. Warto pamiętać, że każda z możliwości wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami dla konsumenta w zależności od tego, na jakim jest etapie spłacania zobowiązania.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi można domagać się:

  1. tylko ustalenia nieważności umowy,
  2. ustalenia nieważności umowy i zwrotu rat, jakie już spłacono w jej wykonaniu,
  3. zwrotu rat, jakie spłacono w wykonaniu nieważnej umowy,
  4. „odfrankowienia” umowy, tzn. odzyskania nadpłaconych rat kredytu po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień umownych.

Nasza kancelaria prawna jest zwolennikiem rozwiązania opisanego w punkcie drugim, tj. nie tylko ustalenia nieważności umowy, ale także zwrotu spłaconych rat. Żądanie to całościowo rozwiązuje kwestię wadliwej umowy, łącznie z jej rozliczeniem po uprawomocnieniu się wyroku. Są jednak sytuacje, w których korzystniejsze dla konsumenta będą pozostałe rozwiązania. Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem działań opracować strategię na podstawie analizy konkretnej sytuacji.

Jest to o tyle istotne, że pojawiają się sygnały, iż mimo wygranej przez konsumentów sprawy w sądzie, mają oni trudności np. z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. Pomoc prawna świadczona przez naszą kancelarię obejmuje nie tylko etap przed wniesieniem pozwu do sądu i w trakcie postępowania sądowego, ale również po jego zakończeniu.

Roszczenie banku wobec kredytobiorcy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Coraz częściej banki w toku procesu występują z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, składając zarzut zatrzymania lub potrącenia wyliczonej kwoty, co znacznie pomniejsza sumę, jaką może odzyskać konsument. Kwestia ta ma być ostatecznie rozstrzygnięta uchwałą Sądu Najwyższego, należy jednak podkreślić, że roszczenie to nie ma uzasadnienia prawnego i jest sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13. Potwierdził to już Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedawnienie roszczeń konsumentów

Szczyt popularności kredytów frankowych przypadł na pierwszą dekadę XXI wieku (szczególnie na lata 2004 – 2009), kiedy kurs franka szwajcarskiego w relacji do złotego był bardzo korzystny. Podobnie jak stawka LIBOR w stosunku do WIBOR stosowanej przy zwykłych kredytach złotówkowych.

Banki, powołując się na znaczny upływ czasu od momentu zawarcia umowy, zarzucają, że roszczenia konsumentów są przedawnione. Jako kancelaria prawna zapewniamy, że ten pogląd jest błędny. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiał wyrok TSUE z 10 czerwca 2021 r. (C-776/19). Trybunał Sprawiedliwości uznał bowiem, że żaden termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. Tzw. roszczenia restytucyjne, czyli roszczenia o zwrot wpłaconych rat, mogą się przedawnić, ale w takim terminie, aby konsument miał jeszcze szansę skorzystać z usług kancelarii i odzyskać swoje pieniądze. Choć wyrok został wydany w sprawie BNP Paribas Personal Finance z siedzibą w Paryżu, to trzeba pamiętać, że orzeczenia TSUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych.

Jakie działania podejmuje kancelaria prawna RS Prawnik?

Jako kancelaria frankowa zaczynamy od bezpłatnej analizy umowy i dokumentów dostarczonych przez kredytobiorcę. Następnie, po omówieniu jej wyników i dalszych działań oraz warunków współpracy, rozpoczynamy prowadzenie sprawy od postępowania przedsądowego, a następnie wnosimy pozew do sądu. Nasi prawnicy współpracują ze specjalistami z zakresu bankowości o statusie biegłych sądowych. Zlecamy im wykonanie kalkulacji w przypadku, gdy okaże się, że korzystniejszym dla kredytobiorcy rozwiązaniem jest „odfrankowienie” kredytu. Nasza kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z klientem na każdym etapie zlecenia.

Niniejszy artykuł zamieszczony na stronie kancelarii RS Prawnik nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 22 grudnia 2021 roku.