Odszkodowania

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Śliżewski reprezentuje Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń oraz przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach związanych ze szkodą na osobie, o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę, w tym także odnośnie szkód mających miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomagamy również dochodzić roszczeń cywilnoprawnych w sprawach karnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym ofiarom wypadów drogowych.

Nasi radcowie prawni biorą udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowaniu i sporządzaniu projektów ugód zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

O tym czym jest szkoda, kiedy przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest szkoda?

Najprościej rzecz ujmując – szkodą jest każdego rodzaju uszczerbek w dobrach prawnie chronionych.

Co to jest odszkodowanie?

Powstanie szkody rodzi skutek w postaci odpowiedzialności odszkodowawczej tego, kto szkodę z własnej winy wyrządził. W ramach swej odpowiedzialności za szkodę podmiot może być zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego, a gdy nie jest to możliwe do świadczenia pieniężnego. Ponieważ bardzo rzadko istnieje możliwość usunięcia skutków szkody, tak by przywrócić stan stosunków sprzed jej wystąpienia, najczęściej mamy do czynienia z dochodzeniem roszczeń pieniężnych z tytułu szkody, a więc odszkodowaniem. Innymi słowy odszkodowaniem jest suma pieniężna, która stanowi równowartość poniesionej szkody.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – różnice

Choć w języku potocznym często „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” są uznawane za synonimy i używa się ich zamiennie, to jednak w języku prawnym odszkodowanie nie jest tym samym co zadośćuczynienie. Są to dwa zupełnie odrębne roszczenia odszkodowawcze.

Jeśli uszczerbek wystąpił w dobrach materialnych (mieniu), tj. w budynku, pojeździe, wartościowym przedmiocie a nawet zwierzęciu lub skutkował koniecznością poniesienia wydatków pieniężnych, to właściwym środkiem ich kompensacji jest odszkodowanie pieniężne. Jeśli natomiast uszczerbek nastąpił na zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby – dobrach niematerialnych, wówczas naprawienie takiej szkody następuje przez zapłatę zadośćuczynienia.

Zatem w zależności od tego w jakim rodzaju dobra chronionego prawem wystąpi uszczerbek, można domniemywać, że przysługuje nam roszczenie o odszkodowanie, albo o zadośćuczynienie.

W niektórych sytuacjach poszkodowanemu przysługuje zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Szkoda na osobie – renta

Jeśli skutkiem wystąpienia szkody jest powstanie stałego lub okresowo powtarzalnego wydatku, wówczas naprawienie szkody może nastąpić przez zapłatę okresowo określonej sumy pieniężnejrenty.

Roszczenie o rentę najczęściej występuje w razie wyrządzenia szkody na osobie, tj. jeśli na skutek zdarzenia osoba doznała urazu (złamanie nogi, utrata kończyny lub narządu) lub innego uszczerbku na zdrowiu.

W praktyce Kancelarii radców prawnych w Lublinie najczęściej pomagamy naszym klientom w uzyskaniu renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu utraconych dochodów.

 1. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Dochodzenie renty z tytułu zwiększonych potrzeb służy pokryciu kosztów na:

 • zapewnienie całodobowej opieki ze strony innych osób,
 • comiesięczny zakup leków,
 • okresową lub codzienną rehabilitację,
 • wydatki na żywienie specjalistyczne
 • zakup środków higienicznych, cewników itp.
 1. Renta z tytułu utraconych dochodów

Dochodzenie renty z tytułu utraconych dochodów (zwanej też rentą wyrównawczą) jest możliwe gdy wskutek doznanego uszczerbku na zdrowiu:

 • utracono całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Za co można dostać odszkodowanie – najczęstsze sprawy

 1. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Tego rodzaju rekompensata dotyczy sytuacji, w której osoba poniosła trwały uraz zdrowia w związku z powstałym wypadkiem, niezależnie od tego, gdzie miał on miejsce. Roszczenie może dotyczyć zarówno urazów samego ciała w sensie fizycznym, a więc wszelkich złamań, poparzeń, odmrożeń, stłuczeń i innych, jak również uszczerbków związanych ze zdrowiem psychicznym, a więc depresji, zespołu stresu pourazowego, traumy, zaburzeń adaptacyjnych.

 1. Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Niewątpliwie najczęstszym zdarzeniem powodującym uszczerbek na zdrowiu i mieniu jest wypadek samochodowy. Na uzyskanie świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku może liczyć uczestnik wypadku jeśli nie został uznany za wyłącznie winnego zdarzenia drogowego.

Na odszkodowanie i zadośćuczynienie może liczyć zarówno pieszy, jak i rowerzysta czy osoba poruszająca się innym pojazdem, którzy zostali poszkodowani w związku ze zdarzeniem. W tego typu sprawach niezwykle ważne jest prawidłowe określenie zakresu dochodzonych roszczeń oraz ich wysokości, a w procesie powołanie właściwych dowodów, celem ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności.

Poszkodowanym w wypadkach mogą przysługiwać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (OC) m.in.:

 1. odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy pojazdu,
 2. odszkodowanie za rzeczy zniszczone w czasie wypadku,
 3. odszkodowanie za poniesione koszty leczenia,
 4. odszkodowanie za koszty rehabilitacji, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne,
 5. zadośćuczynienie za krzywdę,
 6. renta na pokrycie kosztów stałego leczenia,
 7. renta z tytułu zwiększonych potrzeb z tytułu opieki, zakupu lekarstw, środków medycznych, higienicznych itd.
 8. zwrot kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji i przemieszczania się, np. ortez, wózka inwalidzkiego, samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, specjalistycznego łóżka, materaca przeciwodleżynowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, sprzętu komputerowego itd.
 9. oraz inne świadczenia w zależności od powypadkowego stanu zdrowia pokrzywdzonego i indywidualnych okoliczności danego zdarzenia.

Ponadto, jeśli osoba pokrzywdzona utraci zdolność do pracy w wyuczonym zawodzie ma szansę na pozyskanie środków na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a jeśli dozna ograniczeń w pracy zarobkowej, może liczyć na rentę z tytułu utraconych dochodów, która pozwoli zachować ekonomiczny poziom życia sprzed wypadku.

III. Odszkodowanie za spowodowanie wypadku śmiertelnego


Szczególną kategorię spraw stanowią wypadki śmiertelne. Jest to ogromna tragedia dla osób najbliższych ofiary wypadku i w tej sytuacji to właśnie tym osobom przysługuje szereg roszczeń wobec sprawcy wypadku. Najbliżsi zmarłego może liczyć m.in. na:

 • zwrot kosztów leczenia ofiary wypadku,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • renta (okresowe świadczenie pieniężne dla osób, które pozostawały na utrzymaniu ofiary wypadku, tj. małoletnie dzieci lub inne osoby, które pozostawały na jej utrzymaniu),
 • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 1. Odszkodowanie za poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku

Wiele razy mieliśmy okazję pomóc osobom, które doznały urazu w wyniku poślizgnięcia się na oblodzonych schodach lub nieodśnieżonym chodniku. Podkreślenia wymaga, że sprawy z tego zakresu wymagają szczególnej staranności w zakresie ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, co niekiedy nie jest łatwym zadaniem także dla prawników. Wytoczenie powództwa przeciwko osobie, która nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie bywa kosztowne, a upływ czasu może spowodować, że twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu. Dlatego osobom, które doznały szkody wskutek poślizgnięcia się na chodniku lub na przejściu dla pieszych, bezwzględnie zalecamy skorzystanie z usług radcy prawnego.

 1. Odszkodowanie za wypadek w pracy

Często naszymi klientami są osoby, które uległy wypadkowi w miejscu pracy lub będąc w drodze z domu do pracy (lub z pracy do domu).

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadek przy pracy bywa skutkiem nieprzestrzegania przez pracodawców wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W efekcie, narażony na niebezpieczeństwo pracownik, doznaje urazu, a niekiedy nawet ponosi śmierć.

Warto wiedzieć, że w tego typu sprawach poszkodowanym przysługuje nie tylko szereg świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, ale także można dochodzić renty, zadośćuczynienia oraz odszkodowania od pracodawcy.

 1. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy (lub z pracy do domu)

Z nieco inna sytuacją mamy do czynienia, gdy wypadek zdarzy się w drodze z domu do pracy lub w drodze z pracy do domu.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Mogą to być zatem wszelkie zdarzenia, o których była mowa powyżej (wypadek, kolizja samochodowa, poślizgnięcie się itp.).

W praktyce bardzo rzadko pracodawcy można przypisać za nie odpowiedzialność. Jednakże uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy jest istotne z punktu widzenia ubiegania się o świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zachowania prawa do 100% wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy.

Poszkodowany pracownik może także ubiegać się o rentę, odszkodowanie, oraz zadośćuczynienie od podmiotu odpowiedzialnego za wypadek.

 1. Odszkodowanie za błędy medyczne

W praktyce Kancelarii RS Prawnik wielokrotnie skutecznie dochodziliśmy zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty dla klientów, którzy doznali szkody na osobie (urazu lub uszczerbku na zdrowiu) w wyniku udzielania im świadczeń zdrowotnych niezgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej lub dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, czy z nienależytą starannością.

Błąd medyczny może przybrać różne postacie m.in.:

 • błąd okołoporodowy (np. zbyt późna decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia – co skutkuje niedotlenieniem i trwałymi powikłaniami zdrowotnymi dla dziecka w postaci mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), brak wdrożenia właściwej profilaktyki u wcześniaków, co skutkuje trwałym upośledzeniem funkcji narządów),
 • błąd diagnostyczny, np. zaniechanie wykonania badań skutkujące niewykryciem choroby,
 • błąd terapeutyczny, np. zastosowanie nieprawidłowego leczenia do stwierdzonej choroby,
 • błąd chirurgiczny, np. wadliwe wykonanie zabiegu przez przypadkowe nacięcie nerwu skutkującego trwałym paraliżem, usunięcie zdrowego organu zamiast objętego chorobą,
 • błąd organizacyjny , np. brak zapewnienia wymaganych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych (braki kadrowe, niewłaściwy nadzór nad udzielaniem świadczeń, wykonanie badania przez osobę nieuprawnioną, niewystarczające zaopatrzenie w środki farmakologiczne),
 • zakażenia szpitalne.

Mogą to być szkody związane z błędami jakie popełnił lekarz, ale także ratownicy, pielęgniarki czy nawet farmaceuci.

Sprawy o błąd medyczny należą do najbardziej skomplikowanych, ponieważ wymagają posiadania szczegółowej wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny medycyny. Niekiedy dopiero drobiazgowa analiza dokumentacji medycznej przez najlepszych w kraju lekarzy specjalistów może dać odpowiedź czy dany zabieg został wykonany prawidłowo.

Błąd może zdarzyć się każdemu, nawet wybitnym specjalistom, osobom z najwyższymi tytułami naukowymi, lekarzom pracującym w najbardziej wyspecjalizowanych ośrodkach w kraju. Dlatego też jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości twojego leczenia, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią radców prawnych. Przeanalizujemy twoją sprawę i zapewnimy pomoc w dochodzeniu roszczeń zarówno na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Śliżewski wielokrotnie uzyskiwała dla swoich klientów:

 1. odszkodowania za szkodę związaną z błędem medycznym,
 2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 3. rentę z tytułu zwiększonych potrzeb,
 4. rentę z tytułu utraconych dochodów.

Warto pamiętać, że możesz dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, nawet w sytuacji, gdy nie doznałeś uszczerbku na zdrowiu, np. w przypadku nieprawidłowego prowadzenia twojej dokumentacji medycznej lub jej zaginięcia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie „odszkodowanie za błędy medyczne

 1. Odszkodowanie za zalanie mieszkania lub domu

Zniszczone meble, zalane dywany szafy, sprzęt elektroniczny, zawilgotniałe ściany, sufity, grzyby i pleśnie, złuszczenia farby, zniszczona podłoga, drzwi i ościeżnice, a nawet uszkodzenie instalacji elektrycznej. Wszystko to bywa niezwykle kosztowne, lecz nie zawsze ty musisz za to płacić.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie może być egzekwowane od sprawcy szkody lub zakładu ubezpieczeń, w którym wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową. Niestety i w tego typu sprawach ubezpieczyciele niechętnie wypłacają odszkodowanie równe wysokości poniesionej szkody.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego pomogła już w dziesiątkach tego typu spraw. Pomożemy również i Tobie.

 1. Odszkodowanie za szkody spowodowane robotami budowlanymi

Roboty budowlane, w tym roboty drogowe, wywołują niemal w każdym przypadku drgania i wibracje, które oddziałują na okoliczne nieruchomości i powodują szkody w postaci spękania ścian, elewacji. Również unoszące się z budowy kurze i pyły opadają na dach i ściany budynku, a ich usunięcie wiąże się z poniesieniem niebagatelnych kosztów.

W ramach działalności Kancelarii reprezentowaliśmy naszych klientów w sporach sądowych dochodząc odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

 1. Inne odszkodowania w naszej kancelarii

Nie sposób wymienić wszystkie sprawy, w których powstaje obowiązek odszkodowawczy.

Wyżej wymienione rodzaje rekompensaty to jedynie przykłady spraw, z jakimi mamy do czynienia na co dzień i z którymi pomagamy w dochodzeniu ich praw. Zajmujemy się także sprawami, w ramach których wyrządzono szkody poza granicami naszego kraju.

Nasz zespół prawników świadczy pomoc również poprzez uczestnictwo w negocjacjach ugodowych, a także opiniowaniu i sporządzaniu projektów ugód zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Jeśli doznałaś lub doznałeś szkody i zastanawiasz się czy przysługują Ci jakiekolwiek roszczenia – skontaktuj się z Kancelarią Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego w Lublinie.

Kancelaria odszkodowawcza – po co mi radca prawny?

Niestety nader często na etapie przedsądowym podmioty odpowiedzialne, w tym zakłady ubezpieczeń, zaniżają wysokość należnych świadczeń zarówno w zakresie odszkodowania, jak i zadośćuczynienia czy renty.

Wówczas konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, w którym może Cię reprezentować tzw. profesjonalny pełnomocnik, którym jest radca prawny lub adwokat.

Jakkolwiek w postępowaniu przed Sądem I i II instancji nie masz prawnego obowiązku korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, to jednak udział radcy prawnego w sprawie bywa niezbędny dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Co jest tego przyczyną?

Otóż sąd w ramach procesu przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym osoba dochodząca roszczeń musi udowodnić nie tylko odpowiedzialność pozwanego za poniesioną szkodę, ale ściśle wykazać wysokość szkody za pomocą właściwych dowodów. Jeśli natomiast właściwe dowody nie zostaną zgłoszone we właściwym czasie sąd może oddalić powództwo w całościobciążyć stronę obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych przez przeciwnika procesowego.

Zatem występując w tego typu sprawach samodzielne – bez radcy prawnego, narażasz się na:

 • ryzyko bezpowrotnej utraty szansy na odszkodowaniezadośćuczynienie adekwatne do twojego stanu zdrowia,
 • ryzyko poniesienia wysokich kosztów procesu sądowego.

Nasze doświadczenie

Kancelaria radcowska RS Prawnik pomogła uzyskać świadczenia rentowe, odszkodowania i zadośćuczynienia już setkom poszkodowanych nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jeśli kiedykolwiek byłeś uczestnikiem zdarzeń opisanych w niniejszym artykule lub doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu w innych okolicznościach – nasza kancelaria radców prawnych w Lublinie przeanalizuje Twoją sprawę i pomoże w dochodzeniu sprawiedliwości.

Nasze wieloletnie doświadczenie bezpośrednio przekłada się na wysokość uzyskiwanych świadczeń na rzecz naszych klientów, zarówno w postępowaniu przedsądowym (polubownym), jak i w postępowaniu sądowym.

Dlaczego możesz nam zaufać?

W przeciwieństwie do wielu istniejących na rynku „firm” lub „kancelarii odszkodowawczych”:

 • jesteśmy radcami prawnymi – wykonujemy zawód zaufania publicznego tak jak adwokaci,
 • zasady wykonywania naszego zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • uczciwość – w swej działalności przestrzegamy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
 • poufność – przy udzielaniu porad prawnych wiąże nas tajemnica zawodowa,
 • radca prawny – tak jak adwokat – może reprezentować Cię przed Sądem, przez co unikniesz stresu i uchronisz się od czynności procesowych, które mogą bezpowrotnie pozbawić Cię należnych świadczeń odszkodowawczych.

Kancelaria Radców Prawnych – Odszkodowania w Lublinie

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego specjalizuje się w reprezentowaniu osób fizycznych w sprawach o odszkodowania. Lublin jest siedzibą kancelarii, lecz prowadzimy sprawy w całej Polsce, jak również w krajach Unii Europejskiej.
Już od przeszło 10 lat kancelaria uzyskuje w Lublinie odszkodowania dla swoich klientów. Ich wartość w dotychczas wygranych sprawach przekracza 50 000 000 zł.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy potrzeby osób poszkodowanych. Walczymy w ich imieniu o najwyższe kwoty odszkodowania, co jest naszym priorytetem. Zyskaliśmy w ten sposób zaufanie setek zadowolonych klientów z Lublina i okolic, a także innych regionów Polski, o czym najlepiej świadczą ich opinie.
W przeciwieństwie do funkcjonujących na rynku anonimowych firm odszkodowawczych, wybierając Kancelarię Radców Prawnych w Lublinie masz pewność, że w twojej sprawie działają doświadczeni prawnicy, wykonujący zawód radców prawnych i adwokatów, którzy mogą walczyć o twoje prawa zarówno w postępowaniu przedsądowym, ale także w sądach powszechnych.
Wiemy jak ważny jest bezpośredni kontakt z klientem, dlatego radca prawny Radosław Śliżewski udziela konsultacji w sprawach o odszkodowanie w Lublinie – w siedzibie kancelarii przy ul. Chopina 17/2 lub telefonicznie pod nr telefonu 502 5183 00.
Podstawą do dochodzenia odszkodowania mogą być różne sytuacje życiowe, o których przeczytasz na naszej stronie internetowej https://rsprawnik.pl/specjalizacja/odszkodowania/

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 01 kwietnia 2022 roku.