Rękojmia i gwarancja

Nasza kancelaria to zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Dzięki temu możemy zaproponować specjalistyczną pomoc prawną w następujących obszarach:

  • sprzedaż konsumencka i dochodzenie roszczeń z nią związanych,
  • roszczenia wynikające z gwarancji i rękojmi, w tym odnośnie sprzedanych pojazdów, zwierząt, w szczególności koni, czy budynków,
  • zawieranie umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • analiza umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnic między rękojmią i gwarancją zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem, bowiem z pozoru instytucje te są niezwykle podobne, a nieznajomość podstawowych różnic może okazać się kosztowna.

Rękojmia – co to jest?

Rękojmia to pojęcie określające odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wadę fizyczną lub prawną sprzedanej rzeczy. Podstawą tej odpowiedzialności jest Kodeks cywilny stąd dla skutecznego dochodzenia roszczeń nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie sprzedawcy.

Warto wiedzieć, że uprawnienia z tytułu rękojmi mogą przysługiwać także w przypadku źle wykonanej usługi fryzjerskiej czy kosmetycznej.

Rękojmia obejmuje zarówno wady fizyczne, tj. niezgodność rzeczy sprzedanej z umową (np. uszkodzenie rzeczy, wadliwe wykonanie usługi, nieprawidłowy montaż czy uruchomienie), jak i wady prawne (np. gdy sprzedający nie był właścicielem sprzedanej rzeczy lub rzecz jest przedmiotem zastawu).

Ile trwa rękojmia i czego może żądać kupujący?

Termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi wynosi dwa lata od momentu zawarcia umowy między stronami.

Gdy rzecz sprzedana ma wadę kupujący może:

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady (naprawy rzeczy),
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady),
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeśli wada jest istotna).

Co ważne, gdy zawierasz umowę z przedsiębiorcą jako Konsument, przepisy powszechnie obowiązującego prawa zapewniają Ci nawet dalej idącą ochronę. Konsumentem jest osoba fizyczna:

  • dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • dokonująca zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli zatem dokonałeś zakupu jako Konsument to m.in. istnieje domniemanie, że rzecz sprzedana była obciążona wadą w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeśli wadę stwierdzono przed upływem roku od dnia wydania rzeczy.

Co to jest gwarancja?

Gwarancję najlepiej opisuje stwierdzenie, iż jest to zapewnienie sprzedawcy lub producenta rzeczy (gwaranta), że przedmiot sprzedaży jest dobrej jakości. Gwarancja jest zatem dodatkowym, niezależnym od rękojmi, źródłem ochrony kupującego przed skutkami wad fizycznych rzeczy.

Sama instytucja gwarancji jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, ale to czy dana rzecz będąca przedmiotem sprzedaży jest nią objęta zależy tylko i wyłącznie od producenta lub sprzedawcy rzeczy.

Co istotne, oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji na daną rzecz, powinno nastąpić w sposób jasny i zrozumiały, przy czym za wystarczającą uznaje się już nawet formę graficzną (np. oznaczenie piktogramu na opakowaniu produktu, czy reklamę telewizyjną).

Jeśli zakres uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie został sprecyzowany w oświadczeniu gwaranta, za obowiązujący przyjmuje się przepis art. 577 § 3 Kodeksu cywilnego, który określa, iż: sprzedający będzie zobowiązany do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Należy jednak pamiętać, że gwarancja nie jest obowiązkowa, co oznacza, że nie każdą usługę lub produkt można nabyć z możliwością reklamacji na tej podstawie. Jeśli jednak sprzedawca oferuje tego rodzaju uprawnienia kupującemu trwa ono tyle, ile zostało określone w oświadczeniu. Jeśli takiej informacji w nim nie udzielono, termin ten wynosi dwa lata. Co istotne, gwarancja dotyczy jedynie wad fizycznych sprzedanej rzeczy, czy wykonanej usługi.

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

W przypadku chęci złożenia reklamacji warto wiedzieć jaki rodzaj uprawnień nam przysługuje. Jeśli zakup objęty jest Gwarancją, to wtedy równocześnie przysługują nam dwa uprawnienia, ponieważ rękojmia dotyczy każdego rodzaju sprzedanych rzeczy, bez względu na to, czy otrzymaliśmy stosowne oświadczenie w tym zakresie. Zakres oraz czas trwania Gwarancji zależą w praktyce wyłącznie od sprzedającego i mogą one dotyczyć m.in. zwrotu należności, naprawy czy wymiany uszkodzonego przedmiotu sprzedaży.

Natomiast warunki rękojmi określone są odgórnie przez przepisy Kodeksu cywilnego i ustawowo obowiązują do dwóch lat od wydania rzeczy i dotyczą bezzwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu sprzedaży, jednak w przypadku, gdy sprzedawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku kupujący ma prawo do zażądania obniżenia ceny lub całkowitego odstąpienia od umowy.

Co rękojmia oraz gwarancja oznaczają w praktyce?

Ze względu na wadę produktu kupujący może złożyć stosowną reklamację. Jej uargumentowanie można zawsze poprzeć prawem do rękojmi, ponieważ kupujący nabywa je razem z zakupionym przedmiotem lub nieruchomością. Należy jednak pamiętać, że czas jej trwania jest ograniczony.

W przypadku, gdy zakup jest objęty również gwarancją warto (i to jeszcze przed podpisaniem umowy) zapoznać się z oświadczeniem, w którym powinien zostać określony zakres uprawnień oraz czas ich obowiązywania. Może zdarzyć się także, że gwarancja będzie obejmowała znacznie szerszy zakres uprawnień w przypadku np. uszkodzenia rzeczy, niż wynika to z przepisów o rękojmi.

Zdarza się jednak, że realizacja uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji nie jest w pełni respektowana przez sprzedających, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności. W tych sytuacjach służymy naszą pomocą w dochodzeniu praw konsumenta, w ramach której zajmujemy się roszczeniami wynikającymi z gwarancji i rękojmi, w tym odnośnie sprzedanych rzeczy (usług oraz produktów, a także zwierząt), czy nieruchomości.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 22 grudnia 2021 roku.