Rękojmia i gwarancja:

  • roszczenia wynikające z gwarancji i rękojmi, w tym odnośnie sprzedanych pojazdów, zwierząt, czy budynków,
  • sprze­daż konsu­menc­ka i docho­dzenie roszczeń z nią związa­nych,
  • zawie­ranie umów na odległość i poza lokalem przed­się­bior­stwa,
  • analiza umów i regula­minów świad­czenia usług pod kątem ochrony praw konsu­menta (klauzul abuzyw­nych) oraz wytycz­nych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.